INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ) PRO ÚČELY KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Správce OÚ:
Technodat, CAE – systémy, s.r.o.
IČ 46902104
se sídlem třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložce 5841

 1. Úvod
  • Tento dokument vyhotovil správce OÚ za účelem splnění povinností informovat subjekty údajů o okolnostech zpracování v rámci využití kontaktního formuláře subjektem údajů a v rámci zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu správce OÚ ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
 2. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce OÚ
  • Správce OÚ je oprávněn pro účely svých oprávněných zájmů či zájmů třetí strany zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, který jej oslovil prostřednictvím kontaktního formuláře, v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:
   • jméno a příjmení, zaměstnavatele, e-mailovou adresu a telefonní číslo subjektu údajů pro účely komunikace se subjektem údajů, případně jeho zaměstnavatelem, jakožto potenciálním zákazníkem správce OÚ, a dále za účelem uzavření obchodních smluv se subjektem údajů, případně jeho zaměstnavatelem, či za účelem uzavření se subjektem údajů pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr;
   • e-mailovou adresu subjektu údajů pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb poskytovaných správcem OÚ v případě, že subjekt údajů udělil správci OÚ se zasílání těchto sdělení souhlas;
   • jméno a příjmení, telefonní číslo, a zaměstnavatele subjektu údajů pro účely přímého marketingu.
  • Právním základem zpracování osobních údajů dle předchozího článku je výkon oprávněného zájmu správce OÚ spočívajícího v komunikaci se subjektem údajů, případně jeho zaměstnavatelem, jakožto potenciálním zákazníkem správce OÚ a uzavření předmětných smluv a dohod a jejich následného plnění a dále také v přímém nabízení služeb subjektu údajů a v získávání zpětné vazby subjektu údajů.
  • Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle čl. 2.1.1 po dobu 2 let od vyplnění kontaktního formuláře subjektem údajů, případně do vznesení námitky subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů dle čl. 4.5. Osobní údaje dle čl. 2.1.2. a 2.1.3. je správce OÚ oprávněn zpracovávat do odvolání souhlasu subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení nebo do vznesení námitky subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů dle čl. 4.5.
 3. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů správcem OÚ
  • Správce OÚ je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
  • Správce OÚ zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor správce OÚ a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Zásady obecné datové a informační bezpečnosti stanoví správce OÚ samostatným dokumentem.
  • Správce OÚ nepoužívá osobní údaje subjektu údajů k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
  • Správce OÚ nepředává osobní údaje subjektu údajů žádnému jinému subjektu jak v rámci EU, tak i třetích zemí mimo EU. K rozesílání e-mailů s obchodními sděleními využívá správce OÚ službu MailChimp, jejímuž provozovateli, nacházejícímu se v postavení zpracovatele OÚ, za tímto účelem osobní údaje předává.
 4. Informace o právech subjektu údajů v rámci zpracování osobních údajů
  • Subjekt údajů má právo požadovat na správci OÚ, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se správcem OÚ jeho osobní údaje.
  • V případě, že se subjekt údajů domnívá, že správce OÚ jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem nebo s právními předpisy, je oprávněn na správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li správce nepřesné osobní údaje subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu.
  • Subjekt údajů je oprávněn požadovat na správci OÚ výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
  • Subjekt údajů je oprávněn požadovat na správci OÚ omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce OÚ mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle subjektů údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo správce OÚ osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněných zájmů správce OÚ či třetí strany dle čl. 3, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správce OÚ je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami subjektu údajů.
  • V případě podezření, že správce OÚ zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li správce OÚ některému z výše uvedených požadavků subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
  • Veškerá v tomto článku uvedená práva může subjekt údajů u správce OÚ uplatnit následujícími způsoby: osobně v sídle správce OÚ, na základě předložení platného občanského průkazu; e-mailu opatřeným elektronickým podpisem subjektu údajů založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR; e-mailem zaslaným z e-mailové adresy, kterou subjekt údajů uvedl v kontaktním formuláři.
 5. Závěrečná ustanovení
  • V případě, že správce OÚ začne se zpracováváním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů, informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování subjekt údajů požádá. V případě, že subjektu údajů souhlas neudělí, není správce OÚ oprávněn s dalším zpracováním osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.
  • Tento dokument je subjektu údajů poskytnut v elektronické podobě jako příloha e-mailu zasílaného jako potvrzení o vyplnění kontaktního formuláře a obsahující možnost udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení správce OÚ nebo na webových stránkách správce OÚ, kde je nepřetržitě dostupný všem subjektům údajů.